For å gå i dybden på plager relatert til hodet, se menyen under.

Hos oss får du hjelp

Hodeplager er noe de fleste vil oppleve i løpet av livet enten i form av hodepine som spenningshodepineog migrene eller svimmelhet. Hodepine er en av våre vanligste plager, og har mange og sammensatte årsaker. Mange pasienter oppsøker kiropraktor for å finne årsaken til smertene og finne frem til riktig behandling. Svimmelhet er etter hodepine den vanligste helseplagen hos folk og er et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal.

barn med kolikk

Hodepine

Etter korsrygg og nakkeplager er hodepine den tredje største plagen en kiropraktor ser. I alt finnes det over 300 ulike typer hodepiner. Riktig diagnose kan kun settes av autorisert helsepersonell med god kunnskap om og erfaring på hodepine.

Vanlige hodepineformer en kiropraktor ser:

Av de vanligste hodepineformene er migrene, cervikogen hodepine, spenningshodepine og klasehodepine. Forskning viser at det er en neurologisk forklaring på de fleste av de fire hodepineformene. Dette inkluderer migrene som tidligere var antydet å være en vaskulær sykdom hvor blodkar trakk seg sammen for deretter å utvide seg for så å gi en pulserende smerte. Av de 1,7 millioner nordmenn som plages av hodepine sliter rundt halvparten med migrene.

Kiropraktor behandling av hodepine:

De fleste hodepineformer behandles fortsatt medikamentelt hos fastleger, men en kiropraktor, som er spesialister innen muskel-skjelett og neurologiske lidelser, kan ha like god effekt som forebyggende medikamentell behandling på migrene viser nyere forskning. Forskningen viser også god behandlingseffekt på de andre hodepinetypene.

Hjernerystelse / Post commotio

På grunn av dårlig forståelse for hva en hjernerystelse eller er, hva som skal til for å få en hjernerystelse, graden av alvorlighet og følgetilstander etter skaden, er det vanskelig å komme opp med konkrete tall på hvor mange som rammes av hjernerystelse eller post commotio i Norge. Det antas å være et sted mellom 50 000 til 100 000 tilfeller i året. Et av hovedpunktene på hvorfor denne skaden er så vanskelig å forstå er at et utrent øye oppfatter pasienten som frisk. Med andre ord, i de fleste tilfellene er det ingen tydelige visuelle skader som kutt, brudd, hjerneblødning eller andre radiologiske funn på verken MR eller CT. Grunnen til dette er at hjernerystelse er klassifisert som en mild traumatisk hjerneskade. Det vil si at skaden er mer fysiologisk (ofte ingen synlig skade, men nedsatt funksjonalitet i ulike deler av hjernen) sammenlignet med anatomisk (som for eksempel beinbrudd, kuttskader osv). fysiologiske endringer i hjernen kan føre til symptomer som dobbeltsyn, smerte bak øynene, svimmelhet, tretthet, dårlig balanse med mer. Våre behandlere har dedikert utallige timer og etterutdannelse for å forstå denne skaden for dermed å kunne hjelpe pasienter med hjernerystelse eller post commotio.

Kronisk hodepine

Den Internasjonale Hodepine Klassifikasjons Komité (ICHD-III) definerer kronisk hodepine som hodepine i minimum ≥15 dager per måned og i >3 måneder for spenningshodepine og for migrene; ≥15 dager med hodepine i >3 måneder med migrenekarakter i ≥8 av dem. Forskning har har antydet at rundt 5 % av befolkningen lider av kronisk hodepine, og flere kvinner enn menn. Hodepinen som er svært vanskelig å behandle medikamentelt, er for øvrig også svært kostbar for samfunnet.

Hvordan diagnostiserer en kiropraktor kronisk hodepine:

Kronisk hodepine er en fellesbetegnelse som forekommer i ulike former. De mest vanlige primærtypene er migrene, spennings-, cervikogen– og klasehodepine. Verdens Helse Organisasjon (WHO) mener kronisk hodepine er undervurdert og ofte underbehandlet. Det er derfor svært viktig at man går til autorisert fagpersonale, som kiropraktor, og med erfaring innen hodepine, for riktig diagnostisering og iverksetting av effektiv behandling.

Kiropraktor behandling av kronisk hodepine:

Blant de fire primære hodepinetypene; behandles migrene og spenningshodepine oftest medikamentelt. I nyere tid har forskning gjort oss oppmerksom på at hodepine forårsaket av overmedisinering er et økende problem. Videre har forskning vist at migrene og spenningshodepine sammen med cervikogen hodepine har vel så god effekt av behandling hos kiropraktor som ved medikamentell behandling. Denne forskningen er svært viktig da bivirkninger og overforbruk av medikamentell behandling unngås ved kiropraktorbehandling som har svært få og beskjedne bivirkninger. De vanligste er lokal ømhet og trøtthet. Til sammenligning kan man lese pakningsvedlegget som følger medisiner.

Medisinoverforbruks hodepine:

Det Internasjonale Hodepineselskap definerer medisinoverforbruk som ≥ 10 dager med triptaner og ≥ 15 dager med NSAIDs eller paracet per måned over 3 måneder. Forskere på Akershus Universitetssykehus har funnet at enkle råd fra primærhelsetjenesten om redusert forbruk kan være med å redusere dager med hodepine. Da denne fasen kan være svært tøff for dem det gjelder, kan det være hensiktsmessig å oppsøke en erfaren manuell behandler som kan bidra med smertelindring. Foruten har vår kiropraktor funnet at manuelle behandlinger som kiropraktikk kan ha like bra eller bedre effekt som forebyggende medikamenter for migrene.

Migrene

Det finnes flere former og typer av migrene, men den befolkningen kjenner best, gir ofte ensidig pulserende sterk hodesmerte som varer 4-72 timer. Forskning antyder nå at det er en nevrologisk sykdom. Det er en forbigående ubalanse i nervesystemet som også har følgesymptomene, nedsatt evne til effektiv tenkning, kvalme, lys-, lyd- samt luktømfintlighet og talevansker. Migrene forverres også ofte ved fysisk aktivitet.

Hvorfor bør en søke behandling hos kiropraktor for migrene:

Det finnes over 300 forskjellige hodepine diagnoser, det er derfor svært viktig at autorisert fagpersonale med erfaring innen hodepinediagnostisering undersøker deg for å stille rett diagnose og videre iverksette riktig og effektiv behandling. Tidligere studier antyder at så mange som 1 million nordmenn har eller har hatt migrene, derimot ser vi at mange pasienter som er diagnostisert med migrene og ikke responderer på medikamentell behandling, muligens kan ha andre hodepineformer og bør følgelig få dette undersøkt hos erfarne autoriserte fagpersoner. Mens andre har et høyt medisinforbruk som resulterer i en tilleggs hodepine vi kjenner som medikamentell fremkalt hodepine. Mange ønsker heller ikke å ta migrenemedisiner, enten fordi de er gravide, de har en annen sykdom hvor medisineringen vil komme i konflikt med annen medisin, eller de velger å avstå av andre årsaker. Noen opplever heller ikke noen særlig effekt av migrenemedisinen.

Hvordan stiller en kiropraktor migrene diagnosen:

Når en pasient oppsøker en kiropraktor på Eureka er det første de gjør å kartlegge pasientens hodepinediagnose. Det er mye feildiagnostiseringer ute og går, noe som skyldes mangel på kunnskap. Vi bruker den tiden som trengs for å snakke med pasienten for å kartlegge symptombildet og fastslå hvilken hodepinetype han eller hun har. Vi forsøker å finne ut om hodepinen kan relateres til en bestemt hendelse, for eksempel en bilulykke, eller om den kan knyttes til andre ting som fysisk og psykisk stress, familiære forhold, kosthold og så videre.

Kiropraktor undersøkelse av migrene:

Det neste steget er en grundig undersøkelse av pasientens kropp. Vi undersøker nakke, rygg, bekken og så videre for å kartlegge om det finnes funksjonsforstyrrelser i bevegelsesapparat, noen har for eksempel en beinlengdeforskjell som kan være en medvirkende årsak. Andre ganger vil det være nødvendig å utføre en full nevrologisk undersøkelse for å kartlegge samt diagnostisere riktig hodepineform. Hvis vi finner en mulig årsak til hodepinen gjennom samtalen og den fysiske undersøkelsen iverksetter vi en behandlingsplan. I tilfeller hvor annen behandlingsform vil være mer effektiv, vil kiropraktoren henvise deg til fysioterapi, akupunktur eller massasje.

Kiropraktor behandling av migrene:
Behandlingen hos kiropraktor er svært skånsom og man hører ofte en klikkelyd i leddet når ledd-korreksjoner blir utført. Denne lyden er frigjøring av gass i leddet grunnet et helt naturlig vakum som vi finner i alle ledd, og selv om det kan være unaturlig for deg, kan vi betrygge deg med at det er en naturlig lyd. Det er dessverre noen som er redde for kiropraktorbehandling fordi de feilaktig tror det er farlig eller gjør vondt. Dette kan vi avkrefte og betrygge deg med at det er utrolig sjelden at det oppstår bivirkninger av behandling hos kiropraktor og sjeldent gjør vondt. Forskningslitteraturen rapporterer lokal ømhet og trøtthet på behandlingsdagen som de vanligste bivirkningene etter behandling.
Etter korsrygg– og nakkesmerter er hodepine den tredje største plagen en kiropraktor ser. Effekten av behandling hos kiropraktor på migrene skjer ved å stimulere nervereseptorer med spesifikke korreksjoner av ledd. Dette hemmer smertesignaler via nervebaner til hodet som utløser migreneanfall. Videre oppfølging med trening og livsstilsendringer er også svært viktig. Dette for å redusere tilbakefall som ofte kan relateres til livsstil og stress i hverdagen.

Ønsker du mer informasjon om migrene kan du også lese om temaet her.

Cervikogen hodepine

Cervikogen hodepine skyldes feilfunksjoner i nakken som gir ensidig hodepine. Den har mange av de samme karakteristikkene som ved migrene og kan følgelig ofte være vanskelig å differensiere. En av forskjellene er at pasienter med cervikogen hodepine ikke responderer på medikamentell behandling. Det er også den hodepinetypen som forstås best og enklest behandles. Det er et syndrom og ingen sykdom. Forekomsten av cervikogen hodepine er vanskelig å anslå da tilstanden har mange ulike definisjoner, men anslagsvis har 15 % av Norges befolkning hodepine som stammer fra nakken. Det er fortsatt uklart om nakkeslengskader er en sentral årsak til denne type hodepine.

Vår kiropraktor forklarer smertebildet ved cervikogen hodepine:

Pasienter klager først og fremst over hodepine og i mindre grad over nakkesmerter. Hodepinen og nakkesmertene kan likevel fremprovoseres ved nakkebevegelser og/eller trykk på nakkestrukturer. Hodepinen er typisk ensidig, den er oftest mest uttalt i bakhodet med utstråling mot øyet eller tinning, samt mot skulder og i arm.

Hvordan diagnostiserer en kiropraktor cervikogen hodepine:

Tidligere studier antyder at så mange som 1 million nordmenn har eller har hatt migrene, derimot ser vi at mange pasienter som er diagnostisert med migrene og ikke responderer på medikamentell behandling muligens kan ha cervikogen hodepine og følgelig bør få dette undersøkt og effektivt behandlet hos kiropraktor. Cervikogen hodepine er trolig den hodepineformen som responderer best ved behandling hos kiropraktor, ofte ser vi en markant effekt bare etter få behandlinger. Effekten av kiropraktorbehandling ble nylig avdekket i ny studie. Den er også lett å diagnostisere for en erfaren hodepinespesialist som har god kunnskap om det Internasjonale Hodepine Klassifikasjonssystemet (IHS).

Spenningshodepine

Tensjonshodepine (stress- eller spenningshodepine) er den vanligste formen for hodepine. Det er ofte en bilateral (tosidig) smerte og blir beskrevet som et bånd rundt hodet som nesten alltid starter i bakhodet, men den kan også forekomme på en side. Det oppstår ut over dagen og gjerne i krevende perioder av livet. Smertene er ikke mer intens enn at man kan fortsette med det man holder på med.

Vår kiropraktor forklarer årsaken til spenningshodepine:

Den mest vanlige utløsende faktor for denne hodepinen er søvnmangel og stress, emosjonelle plager kan også øke hyppigheten av denne tilstanden. Tensjonshodepine har derimot en usikker årsak, men kan bero på en stramming av muskler i nakke og utenpå hodet.

Behandling hos kiropraktor for spenningshodepine:

Forskningen viser at behandling hos kiropraktor har god effekt på denne hodepinetypen som forøvrig ofte er svært lett å behandle. I enkelte tilfeller hvor pasienten ikke responderer på behandlingen vil kiropraktorene henvise videre til fysioterapi, akupunktur eller massasje som også har vist god effekt på denne hodepineformen. Det viktigste er likevel alltid å få satt en sikker diagnose slik at man unngår feilbehandling da oftest i form av medikamenter.

Klasehodepine

I motsetning til de fleste andre hodepiner, er det først og fremst menn som får klasehodepine. Tilstanden er relativt sjelden. Klasehodepine er nok underdiagnostisert og/eller ofte forvekslet med migrene. Klasehodepine starter ofte i 20-30 års alderen, men kan forekomme i alle aldersgrupper.

Vår kiropraktor forklarer symptomer på klasehodepine:

Klasehodepine karakteriseres av svært intense smerter som kommer i relativt korte anfall med varighet fra 15 minutter til 2-3 timer. Anfallene er ofte ledsaget av trang til å bevege seg. Mange pasienter vandrer hvileløst rundt under anfallet eller vrir seg urolig i sengen eller på sengekanten. Smerten er som regel lokalisert til området rundt eller bak det ene øyet, som under anfall kan bli rødt. Andre karakteristikker kan være rennende øye og nese, svetteperler i panne, hevelse i øyelokk, nedad synkende øyelokk alt på samme side som hodepinen sitter. Kvalme og oppkast kan også forekomme. Anfallene har ofte en tendens til å komme på samme tid på døgnet, og svært mange pasienter med klasehodepine har anfall om natten. Behandling hos kiropraktor er lite dokumentert i litteraturen, men der medikamentell behandling svikter, er det trolig den beste ikke-medikamentelle behandlingsformen for denne hodepineformen.

Hvordan diagnostiserer en kiropraktor klasehodepine:

Riktig diagnose kan kun settes av autorisert helsepersonell med god kunnskap om og erfaring på hodepine. Vi diagnostiserer og behandler effektivt! I tvilstilfeller vil Eureka henvise videre til spesialister.

Behandling av hodepine

Man vil vanligvis prøve å behandle hodepine uten medikamenter i første omgang. Det viktigste for å redusere anfallshyppigheten er å finne de utløsende faktorer. Dette kan f.eks. være stress, ulike matvarer, for lite eller for mye søvn eller uregelmessige måltider.

Undersøkelse hos kiropraktor:

Kiropraktoren vil foreta en grundig undersøkelse av muskel-skjelettsystemet, samt ta blodtrykk og en full nevrologisk undersøkelse om nødvendig. En grundig undersøkelse av nakkefunksjon er alltid nyttig for de fleste pasienter med hodepine da hele eller deler av årsaken til problemet kan ligge der, mens i noen få tilfeller vil man også se på kjeveleddet. Viser det seg at undersøkelsene er negativ vil din kiropraktor henvise deg videre til utredning hos spesialist.

Kiropraktor forskning av behandlingseffekt på hodepine:

Forskning antyder at behandling av kiropraktor reduserer anfallshyppighet og intensitet hos personer med migrenehodepine på linje med forebyggende medisiner. Behandlingen ved Eureka vil fokusere på å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem. Andre ikke manuelle behandlingsmodaliteter blir ofte iverksatt etter første konsultasjon, dette kan inkludere treningsøvelser, ergonomiske endringer på jobb samt råd og veiledning.

Hvordan virker behandling av kiropraktor på din hodepine:

Kort sagt kan man si at effekten av behandling skjer ved å stimulere nervereseptorer via spesifikke skånsomme ledd-korreksjoner. Man hemmer smertesignaler opp til hodet som gir hodepine. Videre oppfølging med trening og livsstilendringer er også svært viktig for å redusere tilbakefall som ofte relateres til livsstil og stress i hverdagen. Vår kiropraktor vil henvise deg til fysioterapi, akupunktur eller massasje for videre behandling skulle resultatene utebli.

Kjeveplager

Smerter og ubehag i kjeve er mer vanlig blant befolkningen enn tidligere antatt. Rundt 10 % av befolkningen er plaget av smerter eller ubehag i kjeven og det kan ha flere forskjellige årsaker som våre terapeuter kan undersøke, diagnostisere og behandle.

Hvorfor får man kjevesmerter:

Kjeveleddet har en helt unik oppbygning grunnet at det er det eneste leddet i kroppen som kan bevege seg 3 dimensjonalt og all bevegelse på en side vil påvirke motsatt kjeveledd. I de aller fleste tilfeller der det er nedsatt funksjon i kjeve finner man også funksjonsforstyrrelser i nakke. De to øverste nakkevirvlene er som oftest involvert i kjeveproblematikk. Disse virvlene i nakken deler nerveforbindelse med ansiktsnervens sensoriske fibre (trigeminus nerven). Nedsatt funksjon i nakken kan dermed gi kjevesmerter isolert sett og i kombinasjon med kjeveleddet.

Symptomer på kjeveplager:

Symptomer forbundet med kjeveproblematikk er smerter og nedsatt bevegelse ved bruk av kjeven i form av snakking og tygging, her kan man også oppleve klikkelyder. Da kjeven er tett knyttet opp mot nakke og ansiktsnervene kan kjeveplager også gi nakkesmerter, hodepine og øresus for å nevne noen.

Hvordan undersøker og behandler vi kjeveplager

For å kartlegge kjeveproblematikk vil våre kiropraktorer på Eureka gjøre en grundig undersøkelse av rygg, brystrygg, nakke og kjeve. Ved funn av nedsatt funksjon i nakke og kjeve vil behandlingen fokuseres på å normalisere bevegelsen i ledd ved bruk av leddkorreksjoner, tøyninger samt muskulær behandling i kjeve. Anspent muskulatur i kjeven bidrar ofte til økte plager og er viktig å behandle for å få varig effekt. Våre kiropraktorer har lang erfaring med muskulær behandling av kjeveproblematikk.